top of page

Contacts

1200px-NU_Logo.png

...

055-96-8721

มหาวิทยาลัยนเรศวร กองการวิจัยและนวัตกรรม อาคารมหาธรรมราชา

ชั้น 4 ห้อง TA 409

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

tjtiraluck@gmail.com

Line@

IMG_6124.jpg
041.png

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม 10330

0-2160-5432     

talentmobility@sti.or.th       

Facebook : Talent Mobility

สกอ..png

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เลขที่ 328 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

0-2610-5330    

pr_mua@mua.go.th      

Facebook : OHEC Talent Mobility 

bottom of page